نام معاونت یا دفتر شماره تماس
معاونت مالی و پشتیبانی 52140252
معاونت برنامه ریزی و مهندسی 52140246
معاونت بهره برداری 52140232
دفتر هیات مدیره و مدیرعامل 52140244
دفتر منابع انسانی 52140245
دفتر حراست و امور محرمانه 52140224
دفتر روابط عمومی 52140227
دفتر حقوقی 52140239
دفتر خدمات مشترکین 52140237
دفتر درآمد 52140236
دفتر کنترل مصرف 52140235
دفتر ایمنی 52140234
اداره خدمات 52140238
امور مالی 52140253
امور بازرگانی 52140254
دبیرخانه 52140255
دفتر کنترل پروژه 52140247
دفتر برنامه ریزی 52140248
دفتر تحقیقات 52140249
دفتر فناوری اطلاعات 52140250
دفتر مهندسی و نظارت 52140251
دفتر دیسپاچینگ 52140265
دفتر بازاربرق 52140231