امورهای هشتگانه شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

 

امور رامسر

آدرس : رامسر-

تلفن تماس : 55256004

امور تنکابن

آدرس : تنکابن-

تلفن تماس : 54222065

 

امور عباس آباد

آدرس : عباس آباد-

تلفن تماس : 54629805

 

امور کلاردشت

آدرس : کلاردشت-

تلفن تماس : 52622443

 

امور چالوس

آدرس : چالوس

تلفن تماس : 52220851

 

امور نوشهر

آدرس : نوشهر

تلفن تماس : 52332814

 

امور نور

آدرس : نور

تلفن تماس : 44522026

 

امور محمودآباد

آدرس : محمودآباد

تلفن تماس : 44742556