شرکت توزيع نيروي برق غرب مازندران با محور قرار دادن دست يابي به رضايت متقاضيان و مشترکين خدمات صنعت برق در حوزه فعاليت ، تلاش مي نمايد تا در سايه حمايت و مشارکت کارکنان صديق خود به اين مهم دست يابد.در اين راستا سازمان چشم به حمايت و مشارکت منابع انساني توانمند خود ، دوخته است تا بتوانند با خلق تنوع ، تفاوت و مزيت چرخهاي پرشتاب سازمان را به سوي موفقيت هاي بزرگ هدايت نمايند.

همکاران اين شرکت اعتقاد دارند که ، مي بايست مشکل گشا بود و مبتکر و با نگرش مثبت آنچنان رفتار کنند که احساس مالکيت ، تعلق و تعهد سازماني در توسعه يافته ترين شکل خود تحقق يابد.

با عنايت به اين آرمان بلند سازماني ، اصلاح و بازنگري مستمر نگرشها و باور ها بعنوان يک عامل مغز افزاري ، اصلاح فرآيند ارتباط به عنوان يک عامل نرم افزاري و مهندسي مجدد ساختار سازماني به عنوان يک عامل سخت افزاري ، سه ضلع مثلثي را تشکيل مي دهند که براي رسيدن به يک سازمان توانمند و پويا ضروري مي باشد.

ما بر آنيم تا بر اين اساس تعالي سازماني را براي شرکت توزيع نيروي برق غرب مازندران تحصيل نموده و آينده اي روشن را در بهترين شرايط سازماني به نمايش گذاريم.

 


مهندس کیوان فرح زاد
عضو اصلی هيئت مديره و مدير عامل