ردیف عنوان خدمت مراحل انجام کار و مدارک مورد نیاز  
1 ادغام انشعاب

فوچارت ادغام انشعاب

مدارک لازم برای انجام خدمت

شناسنامه خدمت

روش ارائه خدمت: غیر حضوری

ارسال پیام از سامانه 5000121

 

                 آدرس و شماره تماس  محل ارائه خدمت: 

                آدرس و شماره تماس امورها و بخشهای تابعه

                آدرس و شماره تماس دفاتر پیشخوان شهری

                آدرس و شماره تماس دفاتر پیشخوان روستایی

2 افزایش آمپراژ

فلوچارت افزایش آمپراژ

مدارک لازم برای انجام خدمت

شناسنامه خدمت

روش ارائه خدمت: غیر حضوری

ارسال پیام از سامانه 5000121

 
3 انصراف قبل از برقراری انشعاب

فلوچارت انصراف

مدارک لازم برای انجام خدمت

شناسنامه خدمت

روش ارائه خدمت:  حضوری

محل ارائه خدمت: امور و بخشهای تابعه


 
4 تفکیک انشعاب

فلوچارت تفکیک انشعاب

مدارک لازم برای انجام خدمت

شناسنامه خدمت

روش ارائه خدمت: غیر حضوری

ارسال پیام از سامانه 5000121


 
5 درخواست انشعاب

فلوچارت فرآیند درخواست انشعاب

مدارک لازم برای انجام خدمت

شناسنامه خدمت

روش ارائه خدمت: غیر حضوری

ارسال پیام از سامانه 5000121 

 
6 کاهش آمپراژ

فلوچارت کاهش آمپراژ

مدارک لازم برای انجام خدمت

شناسنامه خدمت

روش ارئه خدمت: غیرحضوری

ارسال پیام از سامانه 5000121 

 
7 واگذاری برق آزاد

فلوچارت واگذاری برق آزاد

مدارک لازم برای انجام خدمت

شناسنامه خدمت

روش ارئه خدمت: غیر حضوری

ارسال پیام از سامانه 5000121