ردیف عنوان خدمت مراحل انجام کار و مدارک مورد نیاز  
1 آزمایش کنتور

فلوچارت آزمایش کنتور

مدارک لازم برای انجام خدمت

هزینه آزمایش کنتور

شناسنامه خدمت

روش ارائه خدمت: حضوری

محل ارئه خدمت:امور و بخش های تابعه 

 

           آدرس و شماره تماس  محل ارائه خدمات:

 

          آدرس و شماره تماس امورها و بخشهای تابعه

           آدرس و شماره تماس دفاتر پیشخوان شهری

       آدرس و شماره تماس  دفاترپیشخوان روستایی

 

2 اصلاح اطلاعات

فلوچارت ویرایش اطلاعات

مدارک لازم برای انجام خدمت

شناسنامه خدمت

روش ارائه خدمت: حضوری و غیر حضوری

غیرحضوری: سامانه 5000121

حضوری: دفاتر پیشخوان و امور و بخشهای تابعه 

 
3 اصلاح لوازم اندازه گیری

فلوچارت اصلاح لوازم اندازه گیری

مدارک لازم برای انجام خدمت

شناسنامه خدمت

روش ارائه خدمت: حضوری

محل ارئه خدمت:امور و بخش های تابعه 

 
4 اصلاح نام

فلوچارت اصلاح نام

مدارک لازم برای انجام خدمت

شناسنامه خدمت

روش ارائه خدمت: حضوری

محل ارئه خدمت: دفاتر پیشخوان و امور و بخشهای تابعه 

 
5 تغییر تعرفه

فلوچارت تغییر تعرفه

مدارک لازم برای انجام خدمت

شناسنامه خدمت

روش ارائه خدمت: حضوری

محل ارئه خدمت: دفاتر پیشخوان و امور و بخشهای تابعه

 
6 تغییر گزینه

فلوچارت تغییر گزینه

مدارک لازم برای انجام خدمت

شناسنامه خدمت

روش ارائه خدمت: حضوری

محل ارئه خدمت:امور و بخش های تابعه 

 
7 تغییر مکان داخلی

فلوچارت تغییر مکان داخلی

مدارک لازم برای انجام خدمت

هزینه تغییر مکان داخلی

شناسنامه خدمت

روش ارائه خدمت: حضوری

محل ارئه خدمت: دفاتر پیشخوان و امور و بخشهای تابعه

 
8 تغییرنام

فلوچارت تغییر نام

مدارک لازم برای انجام خدمت

هزینه تغییر نام

شناسنامه خدمت

روش ارائه خدمت: حضوری

محل ارئه خدمت: دفاتر پیشخوان و امور و بخشهای تابعه

 
9 جمع اوری دائم انشعاب

فلوچارت جمع آوری دائم

مدارک لازم برای انجام خدمت

شناسنامه خدمت

روش ارائه خدمت: حضوری

محل ارئه خدمت: دفاتر پیشخوان و امور و بخشهای تابعه

 
10 جمع اوری موقت انشعاب

فلوچارت جمع آوری موقت

مدارک لازم برای انجام خدمت

شناسنامه خدمت

روش ارائه خدمت: حضوری

محل ارئه خدمت: دفاتر پیشخوان و امور و بخشهای تابعه

 
11 قطع موقت انشعاب

فلوچارت قطع موقت

مدارک لازم برای انجام خدمت

هزینه قطع  موقت 

شناسنامه خدمت

روش ارائه خدمت: حضوری

حل ارئه خدمت:  امور و بخشهای تابعه

 
12 نصب مجدد انشعاب

فلوچارت  نصب مجدد

مدارک لازم برای انجام خدمت

شناسنامه خدمت

روش ارائه خدمت: حضوری

محل ارئه خدمت:  امور و بخشهای تابعه

 
13 وصل مجدد انشعاب

فلوچارت وصل مجدد

مدارک لازم برای انجام خدمت

هزینه وصل مجدد

شناسنامه خدمت

روش ارائه خدمت: حضوری

حل ارئه خدمت: امور و بخشهای تابعه