-         از ابتدای اردیبهشت ماه سال 98 ، بهای برق مصرفی برای همه بخش های مصرف ( خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی ، سایرمصارف(تجاری)) 7 درصد نسبت به نرخ سال 1397 افزایش یافته است .

-         از آنجا که از ابتدای خرداد ماه سال 98 ، مشترکین خانگی درصورت عدم رعایت  الگوی مصرف مشمول  16 درصد افزایش بهای برق مصرفی می گردند ، به منظور پرهیز از افزایش نرخ انرژی ، رعایت الگوی مصرف  مطابق جدول ذیل ، مورد توجه قرار گیرد.

      *الگوی مصرف مشترکین خانگی در محدوده شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران *

 

نوع منطقه

الگوی ماهانه مصرف انرژی برق (کیلوواتساعت)

شهرهای کلاردشت،مرزن آباد، کجور و بلده

از ابتدای خرداد تا پایان شهریور

300

 

سایر ایام سال

200

 

از ابتدای خرداد تا 15 خرداد

300

سایر شهرهای غرب مازندران

از 15 خرداد تا 15 شهریور

400

 

از 15 شهریور تا پایان شهریور

300

سایر ایام سال

200

 

-          از ابتدای سال 98 ، میزان عوارض برق نیز از 8% به 10% تغییر یافته است .

 

-         از ابتدای سال 98 ، مبلغ بیمه مشترکین مسکونی ماهانه یک هزار ریال (1000 ریال) و مشترکین تجاری (سایر مصارف) ماهانه ده هزار ریال( 000/10 ریال ) می باشد. برای مشترکین روستایی ، مبالغ فوق الذکر معادل 50 % می باشد.