" فرم تعهد نـامه "

"ویرایش اول"

 

ضمن اقرار و اعتراف و تعهد به اطلاع كامل از كليه مقررات و ضوابط شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران و آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق و همچنین طرح انشعابات غیر دایم و موقت و همچنین مطالعه دقیق اطلاعیه شماره یک که همگی در این سامانه در معرض رویئت و دسترسی اینجانب قرار دارند ، بدون قيد و شرط كليه اين مقررات ، ضمن انطباق با وضعیت خود و امکان ارایه مدارک درخواست شده ، صحت كليه مدارك و اطلاعات ارائه شده به آن شرکت را مورد تأييد قرار داده و تعهد مي­نمايم كه به گونه الزام آور و با دقت دقيقاً بر مبناي تعهدات مندرج دراين تعهدنامه رفتار نمايم و چنانچه در هر زمان بنا به تشخيص و اعلام آن شرکت خلاف مدارك و اطلاعات ارائه شده و يا قصور و كوتاهي در اجراي تعهدات فوق از سوي اينجانب اعلام شود آن شرکت حق دارد ضمن ممانعت از پذیرش درخواست اينجانب در هر مرحله از ثبت نام و حتی اگر اشتراک موقت برای اینجانب برقرار شده باشد به هر نحوي كه شايسته بداند با من برخورد نمايد بدينوسيله اينجانب ضمن عقد خارج لازم در مقابل شرکت توزیع برق غرب مازندران  كه در اين تعهدنامه به اختصار شرکت ناميده مي شود تعهد مي نمايم كه :

1- اینجانب متقاضی بهره مندی انشعاب برق ، صحت مدارك بارگذاری شده در سامانه و مندرجات فرم هاي تکمیل شده را تایید می نمایم و متعهد می گردم در صورت هر گونه مغایرت مدارک ارسالی با اصل و یا جعل آنها نسبت به کان لم یکن نمودن ثبت نام در هر مرحله که باشد و یا جمع آوری انشعاب واگذار شده از طرف شرکت ، حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نمایم .

2- كليه ضوابط و مقررات ایمنی و اصول حفاظتی مصوب وزارت نیرو و شرکت توانیر و شرکت توزیع برق غرب مازندران را رعايت نمايم.

3- واجد كليه شرايط پيش بيني شده در اطلاعيه پذيرش اشتراک آن شرکت در محدوده رامسر تا محمودآباد مي باشم.

4- كليه هزينه هاي مربوطه از جمله بازدید ، هزینه انشعاب ، لوازم اندازه گیری ، نیرو رسانی را به موقع پرداخت نموده و شرکت هيچ گونه تعهدي در هيچ يك از هزينه هاي اشاره شده نداشته و نخواهد داشت.

5- درخصوص جابجايي  و انتقال اشتراک و ممنوعیت آن اگاهی یافته ام .

6- اينجانب از ميزان بهای انشعاب که در سامانه شرکت که همواره بروز رسانی می شود مطلع شده و متعهد به پرداخت آن در موعد مقرر با رعایت سازو کارهای شرکت می باشم و به موجب اين تعهدنامه در صورت عدم رعایت زمان در پرداخت و بی توجهی به سازوکار معرفی شده،حق هرگونه ادعا و اعتراض در هر مرجع را علیه شرکت را  از خود سلب مي نمايم.

7-  متعهد به پرداخت بهای کامل انشعاب  همزمان با ثبت نام و اخذ کد رهگیری و پيش از برقراری انشعاب به حساب بانکی معرفی شده در سامانه شرکت  مي باشم.

8- متعهد مي گردم كه مفاد این تعهد را به قائم مقام و وراث خود و یا خریداران بعدی ملک منتقل نمایم .        

 

 

تمامی مطالب فوق را مطالعه کردم و مورد تایید می باشد.ورود به سامانه