- فرآیند اصلاح صورتحساب                                                           - فرآیند دریافت پیش پرداخت  برق مصرف

- فرآیند اصلاح لوازم اندازه گیری                                                     - فرآیند قطع موقت

- فرآیند انصراف درخواست و فسخ قرارداد                                       - فرآیند کد خانوار

- فرآیند تعویض کنتور                                                                 - فرآیند نصب مجدد انشعاب

- فرآیند تغییر تعرفه                                                                    - فرآیند واگذاری انشعاب

- فرآیند تغییر قدرت انشعاب                                                         - فرآیند وصل مجدد برق

- فرآیند تغییر گزینه                                                                     - فرآیند ویرایش اطلاعات

- فرآیند تغییر مکان داخلی                                                            - فرآیند آزمایش کنتور

- فرآیند تغییر نام                                                                        - فرآیند تجمیع قبوض هزینه برق مصرفی

- فرآیند ثبت قرائت توسط مشترک                                                  - فرآیند تسویه حساب

- فرآیند جمع آوری دائم بدرخواست مشترک                                      - فرآیند سوابق پرداخت

- فرآیند جمع آوری موقت انشعاب                                                 - فرآیند سوابق مصرف