ارزیابی و بررسی فرم های ایزو

در روزهای دو شنبه و سه شنبه 29/05/1397

و 30/05/1397 در شرکت توزیع غرب در دفاتر

معاونت منابع انسانی و معاونت مالی و پشتیبانی

و معاونت برنامه ریزی و مهندسی انجام شد.