برنامه ریزی و توسعه در ایران                                          رهبری تحول                                نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

 

         بهره وری و تجزیه و تحلیل                              از خوب به عالی                                             اداره امور سازمانهای 

            آن در سازمانها                                                                                                                              محلی                                                                                                 

                          

 

 

 

 

 

   دانلود : مهار_نمودن_تیرها.pdf           حجم فایل 14584 KB
   دانلود : مقره_ها،_کراس_آرمها،_نگهدارنده_های_هادی.pdf           حجم فایل 13604 KB
   دانلود : مشخصات_احداث.pdf           حجم فایل 7730 KB
   دانلود : شبکه_های_توزیع.pdf           حجم فایل 2907 KB
   دانلود : شبکه_برق_-فصل2.pdf           حجم فایل 25786 KB
   دانلود : سازه_های_مبتنی_بر_تیرهای_چوبی.pdf           حجم فایل 3473 KB
   دانلود : خطوط_هادی.pdf           حجم فایل 4506 KB
   دانلود : ترانسفورماتورهای_توزیع.pdf           حجم فایل 7371 KB
   دانلود : تخلیه،_حمل،_برپاکردن_و_نصب_تیرها.pdf           حجم فایل 21662 KB
   دانلود : پست_ها.pdf           حجم فایل 18779 KB
   دانلود : بازیابی_شبکه_در_شرایط_اضطراری.pdf           حجم فایل 4666 KB
   دانلود : اصول_الکتریکی_مقدماتی-فصل_1.pdf           حجم فایل 4200 KB
   دانلود : اتوماسیون_توزیع_و_شبکه_های_هوشمند.pdf           حجم فایل 4228 KB