مدیریت دانش :

مدیریت دانش ، مدیریت دانایی یا مدیریت


اندوخته های علمی به معنای دسترس


قراردادن نظام مند اطلاعات و اندوخته های


علمی است.


مدیریت دانش عملیات کشف ، سازماندهی ، خلاصه

کردن و ارائه اطلاعات است به شکلی که معلومات

کارکنان را بهبود بخشد.


   دانلود : نمودار_راداری_مدیریت_دانش.pdf           حجم فایل 370 KB
   دانلود : فرم_معرفی_خبره.xlsx           حجم فایل 11 KB
   دانلود : درخت_دانشی_شرکتهای_توزیع_.pdf           حجم فایل 217 KB
   دانلود : پرسشنامه_ارزیابی_مدیریت_دانش.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : مـفـهـوم+مـدیـریـت+دانـش.pdf           حجم فایل 260 KB
   دانلود : مدیریت_دانش.pdf           حجم فایل 1526 KB