سیامک جلیلی زرندی                            جلیل خزایی

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری                          کارشناس مسئول تحول اداری و ارزیابی عملکرد

تلفن:09116747254                                                        تلفن : 09111968479

ایمیل دفتر تحول :tahavol@bargh-gmaz.ir