دانلود : فرم__بازگشایی_پاکات_(الف،ب)-_مرحله_اول.pdf           حجم فایل 96 KB
   دانلود : ضمانتنامه_پیش_پرداخت.pdf           حجم فایل 75 KB
   دانلود : ضمانت_نامه_حسن_انجام_تعهدات.pdf           حجم فایل 72 KB
   دانلود : صورتمجلس_تحویل.pdf           حجم فایل 241 KB
   دانلود : صورتمجلس_تحویل_لوازم_برکناری_به_انبار.pdf           حجم فایل 262 KB
   دانلود : صورتجلسه_نهایی_مزایده.pdf           حجم فایل 73 KB
   دانلود : صورتجلسه_نهایی_ارزیابی_مالی.pdf           حجم فایل 114 KB
   دانلود : صورتجلسه_مناقصه_پاکات_(الف،ب،ج).pdf           حجم فایل 115 KB
   دانلود : صورتجلسه_گشایش_پاکات_(الف_و_ب)_مرحله_اول.pdf           حجم فایل 73 KB
   دانلود : صورتجلسه_پیش_فراخوان___دو_مرحله_ای.pdf           حجم فایل 158 KB
   دانلود : صورتجلسه_پاکت_قیمت_پیشنهادی(ج)_مرحله_دوم.pdf           حجم فایل 71 KB
   دانلود : صورتجلسه_ارزیابی_کیفی.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود : صورتجلسه_ارزیابی_فنی.pdf           حجم فایل 75 KB
   دانلود : درخواست_خريد_اموالی_-1395.pdf           حجم فایل 54 KB
   دانلود : FD-FO-14.pdf           حجم فایل 231 KB
   دانلود : پیش_فراخوان_مناقصه_یک_مرحله_ای.pdf           حجم فایل 143 KB
   دانلود : پیش_فراخوان_مزایده.pdf           حجم فایل 225 KB
   دانلود : الحاقیه.pdf           حجم فایل 69 KB
   دانلود : اظهار_نامه_ظرفيت_آماده_به_كار_مشاور.pdf           حجم فایل 226 KB
   دانلود : استعلام.pdf           حجم فایل 83 KB