دفتر ساماندهی و طبقه بندی مشاغل

   دانلود : HR-FO-05.doc           حجم فایل 74 KB
   دانلود : HR-FO-19.doc           حجم فایل 78 KB
   دانلود : HR-FO-18.doc           حجم فایل 63 KB
   دانلود : HR-FO-15.doc           حجم فایل 76 KB
   دانلود : HR-FO-14.doc           حجم فایل 70 KB
   دانلود : HR-FO-12.docx           حجم فایل 58 KB
   دانلود : HR-FO-11.doc           حجم فایل 96 KB
   دانلود : HR-FO-08.doc           حجم فایل 90 KB
   دانلود : HR-FO-10.doc           حجم فایل 70 KB
   دانلود : HR-FO-07.xls           حجم فایل 71 KB
   دانلود : HR-FO-06.doc           حجم فایل 72 KB
   دانلود : HR-FO-04.doc           حجم فایل 72 KB
   دانلود : HR-FO-03.xls           حجم فایل 68 KB
   دانلود : HR-FO-02.xls           حجم فایل 74 KB
   دانلود : HR-FO-01.xls           حجم فایل 79 KB