دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل

دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری                                  

امور کارکنان و رفاه