نظارت بر بهره برداری

دفتر ایمنی 

دیسپاچینگ

بازار برق

گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل