1- منطقی نمودن اندازه دولت

2- اصلاح ساختارهای تشکیلاتی دولت

3- اصلاح نظام های مدیریتی

4- اصلاح نظام های استخدامی

5- آموزش و بهسازی نیروی انسانی

6- اصلاح فرآیندها، روشهای انجام کار و توسعه فن آوریهای اداری

7- ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

   دانلود : تحول_اداری.pdf           حجم فایل 58 KB