همکاران دفتر:

1- علی درزی : رییس گروه نظارت و طراحی

2- دانیال اسدی: کارشناس ساختمان

3- مرتضی سلمرودی - رییس گروه مهندسی و نظارت

4-محمدجواد کسیلی- کارشناس

شماره تماس: 52140252-011