با توجه به پیچیده شدن روابط فردی و سازمانی در دنیای امروز و افزایش مسایل و مشکلات مختلف در سازمانهای دولتی و یا شرکت های خصوصی نیاز به حضور یک یا چند کارشناس و یا مشاور حقوقی در کنار مدیران بیش از هر زمان دیگری احساس می شود و کارشناسان دفتر حقوقی به مدیران و ذی نفعان سازمان کمک می کند تا ضمن توجه به مسئولیت های کیفری ، حقوقی و جزایی و انتظامی تصمیماتشان،تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایند و همچنین در مواجه به مسایل حقوقی سازمانی به آنها در حل و فصل مسایل و مشکلات یاری می رساند.

کارشناسان دفتر حقوقی با تسلط کاملی که به قوانین اعم از قوانین خاص و قوانین عام وهمچنین قواعد و اصول حقوقی دارد کلیه امور حقوقی شرکت از جمله تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل ها ، انعقاد قراردادها ، رسیدگی و پیگیری پرونده های حقوقی و دعاوی اداری و استخدامی،شرکت در جلسات دادرسی و دفاع از حق سازمان، ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان در صورت لزم انجام امور حقوقی مربوط به مناقصه ،مزایده و... را بر عهده دارد.

در شرکت های توزیع برق ، دفاتر حقوقی با تبعیت از " نظام نامه دفاتر حقوقی " صادره از وزارت نیرو به عنوان یک سند بالا دستی ساختار خود را تدوین و تعریف می نمایند .