شناسنامه خدمات امور مشترکین             
عنوان خدمت اطلاعات خدمت  شناسنامه خدمت  پرتال اینترنت دفاتر پیشخوان شهری  دفاتر پیشخوان روستایی سامانه پیامکی مسئولین ارائه خدمت
فروش انشعاب              
1-شناسنامه واگذاری انشعاب
2-شناسنامه  ادغام انشعاب
3-شناسنامه  تفکیک  انشعاب
4-شناسنامه تغییر قدرت  _افزایش
5-شناسنامه تغییر قدرت  _کاهش
6-شناسنامه واگذاری انشعاب آزاد
7-شناسنامه انصراف از درخواست و فسخ قرارداد
فروش و وصول              
1-شناسنامه تغییر گزینه
2-شناسنامه تسویه بدهی
3-شناسنامه تسویه حساب
4-شناسنامه اصلاح صورتحساب
5-شناسنامه سوابق مصرف
6-شناسنامه سوابق پرداخت
7-شناسنامه پبش پرداخت بهای برق
8-شناسنامه صدور قبض المثنی
9-شناسنامه تجمیع قبوض
خدمات پس از فروش              
1-شناسنامه اصلاح نام
2-شناسنامه تغییر نام
3-شناسنامه تغییر تعرفه
4-شناسنامه جمع آوری دائم
5-شناسنامه جمع آوری موقت
6-شناسنامه آزمایش کنتور
7-شناسنامه ویرایش اطلاعات
8-شناسنامه تغییر مکان داخلی
9-شناسنامه نصب مجدد 
10-شناسنامه وصل مجدد انشعاب
11-شناسنامه قطع موقت
12-شناسنامه اصلاح لوازم اندازه گیری