به نام خدا
 
 
مأموریت و رسالت
شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
 
 
" اهتمام به سرآمدی ، پایبندی به منشور اخلاقی سازمان و بهره گیری توأم دانش و تجربه درجهت نیل به ارتقاء رضایت مشترکین ، رضایت کارکنان ، پایداری فنی و بهره وری اقتصادی با لحاظ ضوابط و مقررات جاری شرکت،سرلوحه حرکت به سوی آینده میباشد."
 
مهندس کیوان فرح زاد
عضو اصلی هيئت مديره و مدير عامل