مدیریت مصرف برق از سوی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران کاهش 6/18 درصدی مصرف برق را درمدت مشابه تیر و مرداد سال قبل به دنبال داشته است.


سامانه ثبت خسارت مشترکین خانگی و تجاری در سال 1397 در سایت شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران به آدرس http://78.38.81.125:8086 راه اندازی شد.


ساعت و روزهای کاری ستاد شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران تغییر یافت.


سامانه جامع مهندسی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران راه اندازی شد.<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>