پورتال وزارت نیور

شرکت مادرتخصصی توانیر

فهرست وب سایتهای صنعت آب و برق - پورتال وزارت نیرو

شرکت های سهامی برق

برق منطقه اي اصفهان

برق منطقه اي تهران

برق منطقه اي خوزستان

برق منطقه اي سمنان

برق منطقه اي غرب

برق منطقه اي كرمان

برق منطقه اي مازندران

برق منطقه اي يزد

مديريت شبكه برق ايران

سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)


برق منطقه اي آذربايجان

برق منطقه اي باختر

برق منطقه اي خراسان

برق منطقه اي زنجان

برق منطقه اي سيستان

برق منطقه اي فارس

برق منطقه اي گيلان

برق منطقه اي هرمزگان

سازمان توسعه برق ايران

سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)

شرکت های مدیریت تولید

مديريت توليد برق جنوب فارس

مديريت توليد برق كرمان

مديريت توليد برق كردستان

مديريت توليد برق لوشان

مديريت توليد برق خليج فارس

مديريت توليد برق نيروگاههاي استان سيستان وبلوچستان

مديريت توليد برق اهواز (نيروگاه رامين)

مديريت توليد برق شهيد مفتح

مديريت توليد نيروگاههاي گازي خراسان

مديريت توليد وبهره برداري نيروگاههاي سيكل تركيبي خيام

مديريت توليد برق شهيد رجايي

مديريت توليد برق ري

مديريت توليد برق منتظر قائم

بهره برداري نيروگاه طرشت

 

مديريت توليد برق اصفهان

مديريت بهره برداري توليد برق فارس

مديريت توليد برق زرند

مديريت توليد برق نكا

مديريت توليد برق بيستون

مديريت توليد برق هرمزگان

مديريت توليد برق جنوب غرب (نيروگاه گازي آبادان)

مديريت توليد برق شازند

مديريت توليد برق يزد

مديريت توليد برق طوس

مديريت توليد برق آذربايجان شرقي

مديريت توليد برق دماوند

مديريت توليد برق بعثت

مديريت توليد برق زنجان

شرکت های توزیع نیروی برق

توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان

توزيع نيروي برق استان بوشهر

توزيع نيروي برق استان فارس

توزيع نيروي برق شمال استان كرمان

توزيع نيروي برق استان گلستان

توزيع نيروي برق استان ايلام

توزيع نيروي برق استان كردستان

توزيع نيروي برق استان هرمزگان

توزيع نيروي برق استان قزوين

توزيع نيروي برق اهواز

توزيع نيروي برق استان خوزستان

توزيع نيروي برق استان لرستان

توزيع نيروي برق استان يزد

توزيع نيروي برق خراسان جنوبي

توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي

توزيع نيروي برق استان اردبيل

توزيع نيروي برق تبريز

توزيع نيروي برق استان قم

توزيع نيروي برق تهران بزرگ

 

توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري

توزيع نيروي برق استان اصفهان

توزيع نيروي برق شيراز

توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

توزيع نيروي برق استان مازندران

توزيع نيروي برق استان كرمانشاه

توزيع نيروي برق استان گيلان

توزيع نيروي برق استان زنجان

توزيع نيروي برق استان سمنان

توزيع نيروي برق استان كهگيلويه و بوير احمد

توزيع نيروي برق استان مركزي

توزيع نيروي برق استان همدان

توزيع نيروي برق استان خراسان شمالي

توزيع نيروي برق شهرستان مشهد

توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي

توزيع نيروي برق آذربايجان غربي

توزيع نيروي برق نواحي استان تهران

توزيع نيروي برق استان البرز