شناسنامه خدمات امور مشترکین


فروش انشعاب

 

فروش و صول

 

خدمات پس از فروش

1-شناسنامه واگذاری انشعاب   1-شناسنامه تغییر گزینه   1-شناسنامه اصلاح نام
2-شناسنامه  ادغام انشعاب   2-شناسنامه تسویه بدهی   2-شناسنامه تغییر نام
3-شناسنامه  تفکیک  انشعاب   3-شناسنامه تسویه حساب   3-شناسنامه تغییر تعرفه
4-شناسنامه تغییر قدرت   _افزایش   4-شناسنامه اصلاح صورتحساب   4-شناسنامه جمع آوری دائم
5-شناسنامه تغییر قدرت   _کاهش   5-شناسنامه سوابق مصرف   5-شناسنامه جمع آوری موقت
6-شناسنامه واگذاری انشعاب آزاد   6-شناسنامه سوابق پرداخت   6-شناسنامه آزمایش کنتور
7-شناسنامه انصراف از درخواست و فسخ قرارداد   7-شناسنامه پبش پرداخت بهای برق   7-شناسنامه ویرایش اطلاعات
    8-شناسنامه صدور قبض المثنی   8-شناسنامه تغییر مکان داخلی
    9-شناسنامه تجمیع قبوض   9-شناسنامه نصب مجدد 
        10-شناسنامه وصل مجدد انشعاب
        11-شناسنامه قطع موقت
        12-شناسنامه اصلاح لوازم اندازه گیری